Sunday, July 29, 2007

DILEMA PEKERJA KONTRAK

Seperti biasa, saya dan rakan sekerja akan duduk bersama menikmati minum petang setelah selesai bekerja shif pagi pada jam 4 petang. Hari ini teman saya asyik tersenyum gembira setelah menerima surat dari ibu pejabat. Saya cuba mencungkil apa yang tersirat di sebalik raut wajah kegembiraannya. Akhirnya dia membuka cerita, "Aku dah diserapkan ke status pekerja tetap lah", ujarnya sambil menunjukkan surat rasmi yang diterimanya. Teman saya ini sudah bekerja di syarikat melebihi dua tahun. Beliau telah mula bekerja dengan status pekerja kontrak selama setahun dan kemudian, kontraknya diperbaharui setiap tahun.

Kisah teman saya itu hanyalah sebahagian kecil daripada realiti pekerja kontrak di Malaysia. Mengikut kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) Sdr. Omar Osman pada 5 Mac 2007, dianggarkan terdapat 50,000 daripada 1.2 juta pekerja di sektor awam yang berstatus kontrak atau menjawat jawatan sambilan. Bagi sektor swasta pula, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) menganggarkan bahawa terdapat 90% pekerja adalah berstatus kontrak didalam industri pembinaan dan perladangan (tidak dinyatakan secara keseluruhan sektor atau industri). Manakala di syarikat saya bertugas pula, dianggarkan lebih kurang 40% pekerja adalah terdiri dari pekerja kontrak. Kadar statistik tidak rasmi yang dinyatakan tadi amatlah membimbangkan.

Siapakah itu pekerja kontrak? Tidak terdapat definisi khusus bagi menjelaskan maksud pekerja kontrak di dalam Akta mahupun undang-undang bertulis yang lain. Namun, mengikut kamus Oxford, pekerja kontrak ditakrifkan sebagai buruh atau pekerja kontrak dan biasanya merujuk kepada pekerja yang diambil bekerja untuk tugas tertentu bagi suatu tempoh tertentu. Di Negara Dunia Ketiga, istilah ini kadang-kala merujuk kepada suatu sistem yang mana pekerja diambil bekerja oleh orang tengah yang turut dikenali sebagai kontraktor buruh. Kontraktor buruh inilah yang membekalkan tenaga buruh kepada majikan dengan suatu bayaran tertentu. Pekerja ini kebiasaannya terikat kepada kontraktor tersebut menerusi pelbagai mekanisme contohnya kebebasan mereka untuk bergerak turut dipantau oleh kontraktor buruh.

Ada pula yang mendefinisikan pekerja kontrak sebagai seseorang pekerja yang diambil bekerja berlandaskan suatu perjanjian untuk bekerja tetapi pekerja tersebut tidak diupah oleh syarikat yang mana pekerja tersebut melakukan kerja-kerja untuknya. Sebagai contoh, syarikat PLUS Exspresways Berhad telah melantik syarikat Propel Berhad bagi melakukan kerja-kerja pembersihan lebuhraya. Ini bermakna kerja-kerja pembersihan lebuhraya PLUS dilakukan oleh pekerja syarikat Propel Berhad. Ia lebih dikenali sebagai penyumberluaran atau istilah inggerisnya "outsourcing".

Berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya bekerja di sebuah syarikat swasta buat masa ini, istilah pekerja kontrak yang diterimapakai oleh syarikat saya bekerja adalah seseorang yang diambil bekerja dan digaji oleh syarikat, yang mana tempoh perkhidmatannya telah ditetapkan dan akan dinilai berdasarkan tahap serta kemajuan prestasi seseorang pekerja itu. Tempoh perkhidmatan seseorang pekerja kontrak di syarikat ini mungkin akan disambung secara tahunan atau bulanan. Beliau juga berkemungkinan untuk diserap sebagai pekerja tetap atau lebih malang lagi, diberhentikan kerja. Ini semua bergantung sepenuhnya kepada kehendak syarikat dan selagi mana khidmatnya diperlukan oleh syarikat.

Bagi pihak majikan, mereka selalu beralasan bahawa pengambilan pekerja secara kontrak adalah bagus bagi meningkatkan produktiviti dan disiplin seseorang pekerja di syarikat mereka. Ia juga merupakan satu proses saringan bagi melahirkan pekerja yang berkualiti. Selain itu, ia bertujuan untuk menilai tahap prestasi seseorang pekerja samada ia bersesuaian dengan jawatan serta persekitaran kerjanya.

Dari perspektif pekerja pula, raut wajah kegembiraan teman saya tadi secara jelas menggambarkan bahawa status pekerja tetap adalah suatu perkara yang diimpikan oleh setiap pekerja kontrak. Asasnya adalah bertitik tolak dari soal jaminan kerja. Pada tahun 1997, krisis ekonomi telah melanda negara-negara di Asia Tenggara dan negara kita Malaysia adalah tidak terkecuali. Kesan daripada krisis tersebut, banyak syarikat-syarikat serta institusi kewangan telah bergabung (merged) bagi menangani masalah kerugian syarikat serta mengelak dari terpaksa gulung tikar.Sebagai contoh di dalam industri perbankan, Bank Bumiputra Malaysia Berhad (BBMB) dan Bank of Commerce (Malaysia) Berhad (BOCB) telah bergabung dan menjadi Bumiputera Commerce Bank (kini CIMB). Impak dari penggabungan ini adalah, ramai pekerja yang terpaksa dibuang sama ada secara paksa atau sukarela bagi mengecilkan skala tenaga kerja dengan alasan terdapatnya lebihan tenaga kerja di dalam syarikat yang telah bergabung itu. Pastinya, kumpulan pekerja yang mengalami risiko yang lebih tinggi untuk dibuang dalam situasi ini adalah pekerja kontrak berbanding pekerja tetap memandangkan perjanjian pekerjaan mereka yang lebih fleksibel, longgar serta banyak bergantung kepada budi bicara majikan. Lebih malang lagi apabila Mahkamah Perusahaan mengeluarkan ketetapan berhubung kes-kes pemberhentian, iaitu dasar "yang akhir datang akan pergi dulu".

Polisi pengambilan pekerja secara kontrak juga akan melahirkan budaya takut di kalangan pekerja-pekerja kontrak itu sendiri. Ini adalah kerana soal tuntas kerjaya mereka berada di dalam genggaman majikan. Seperti yang diketahui, pihak majikan mempunyai kuasa penuh di dalam menentukan status pengambilan pekerjanya. Justeru, adalah dikhuatiri sekiranya mereka melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh majikan contohnya bergiat cergas di dalam Kesatuan Sekerja, mereka akan mengalami risiko tidak disambungkan kontrak perkhidmatannya.Ini secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada gerakan pekerja dan boleh dianggap sebagai tindakan yang bersifat anti-kesatuan.

Selain soal jaminan kerja, kesulitan pekerja kontrak untuk mengakses kemudahan kewangan atau kredit sepertimana pekerja tetap turut menjadi satu masalah. Sebagai contoh, pekerja kontrak sukar membuat pinjaman peribadi atau perumahan dari pihak bank. Pihak bank secara terang menyatakan bahawa kelayakan para peminjam bagi pinjaman perumahan mestilah berstatus tetap dan membuktikan status ini melalui surat pengesahan jawatan daripada syarikat. Tidak dinafikan bahawa semua pekerja, tanpa mengira tetap atau kontrak, memerlukan bantuan pinjaman kewangan dari pihak bank untuk membeli rumah kediaman yang diimpikan. Status kontrak pekerja dalam hal ini, telah seolah-olah menghalang seseorang individu itu dari menikmati kemudahan paling asas di dalam hidupnya iaitu memiliki sebuah tempat kediaman.

Terdapat juga sebilangan kes di mana berlakunya amalan pilih kasih dan kronisma oleh syarikat di dalam menentukan pekerja yang layak diserapkan ke status tetap. Syarikat mempunyai budi bicara yang luas untuk membuat penentuan ini sehingga kadang-kala, kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada seseorang pekerja kontrak layak diserap ke status tetap bukanlah berlandaskan kualiti kerja yang ditonjolkan tetapi faktor lain yang tidak relevan. Bak kata pepatah, "It's not what you know, but who you know".

Pengambilan pekerja secara kontrak tidak hanya memberi kesan negatif kepada pekerja sahaja, malah ia turut memberi kesan negatif kepada pihak syarikat. Keinginan pekerja kontrak untuk kekal lama di syarikat adalah kurang berbanding pekerja berstatus tetap. Ini kerana mereka merasakan mereka adalah pekerja kelas kedua dan beranggapan bahawa khidmat mereka hanyalah sekadar mengisi kekosongan jawatan memandangkan faedah-faedah yang ditawarkan oleh pihak syarikat adalah kurang berbanding dengan pekerja tetap, walhal skop kerja mereka adalah sama. Senario berpindah-pindah tempat kerja akan berlaku dan syarikat akan kehilangan pekerja yang berpengalaman dan cekap. Ia juga akan meningkatkan kos syarikat bagi memberi latihan dan pendedahan kepada pekerja-pekerja baru. Ia juga akan membantutkan profesionalisme pekerja dan melahirkan tahap pekerja yang kurang berkualiti.

Bila dinilai semula permasalahan pekerja kontrak sepertimana yang dibincangkan di atas, jelas bahawa pihak kesatuan sekerja haruslah memainkan peranan aktif dalam memastikan pihak majikan tidak sewenang-wenangnya mengambil pekerja secara kontrak. Bagi syarikat yang pekerjanya mempunyai kesatuan sekerja, "perjanjian bersama" (CA) haruslah digunakan sebaik-baiknya oleh pihak kesatuan bagi membendung pengambilan pekerja secara kontrak. Pihak kesatuan haruslah meletakkan satu klausa khusus di dalam CA yang menyatakan bahawa pihak majikan tidak boleh mengambil pekerja secara kontrak sesuka hati melainkan atas pilihan pekerja itu sendiri atau setidak-tidaknya mewajibkan syarikat meletakkan satu jangkamasa yang minima untuk seseorang pekerja itu diberi status kontrak sebelum diserapkan ke status tetap.

Di peringkat nasional pula, MTUC haruslah mengesyorkan kepada pihak pemerintah agar Akta Kerja 1955 (Akta 265) dipinda bagi mengehadkan jangkamasa perkhidmatan seseorang pekerja diberi status kontrak serta hak mereka untuk diserapkan ke status tetap. MTUC juga harus menekankan soal kesaksamaan dari segi faedah-faedah yang diterima oleh pekerja tanpa mengikut status jawatan. Tindakan mahkamah terhadap majikan adalah wajib dilaksanakan jika terdapatnya syarikat yang melanggar undang-undang tersebut. Tindakan ini adalah bertujuan bagi melindungi hak-hak pekerja kontrak khususnya pekerja yang tidak boleh diwakili oleh kesatuan. Ini memandangkan pengambilan pekerja kontrak kini bukan hanya tertumpu pada jawatan bukan eksekutif sahaja malahan ia turut berlaku di peringkat pengurusan dan eksekutif.

Isu pekerja kontrak juga merupakan satu isu sejagat. Globalisasi yang diterajui oleh pergerakan syarikat multinasional di seluruh pelusuk dunia bagi mengaut keuntungan, menyaksikan peningkatan drastik jumlah bilangan pekerja kontrak bukan sahaja di Negara Dunia Ketiga bahkan ia berlaku di negara maju. Bagi memudahkan kegiatan ekonomi serta meminimakan kos pengeluaran, ramai pekerja diambil bekerja atas status kontrak agar syarikat-syarikat ini dapat beroperasi dengan lebih fleksibel serta tidak terikat dengan penguatkuasaan undang-undang nasional yang melindungi hak pekerja. Justeru, adalah amat wajar bagi badan antarabangsa seperti International Labour Organisation (ILO) melihat isu pekerja kontrak sebagai satu isu yang semakin kritikal serta menggubal satu konvensyen khas bagi melindungi hak pekerja kontrak. Ini dirasakan satu tindakan yang amat penting memandangkan ILO telahpun menggubal satu konvensyen mengenai isu pekerja sambilan (part-timer) pada tahun 1994 (C175: Part-Time Work Convention, 1994).

Kesimpulannya, isu pekerja kontrak adalah suatu isu pekerja yang harus dipandang serius oleh semua pihak. Ini adalah kerana ianya berkait rapat dengan pelbagai faktor contohnya, arus globalisasi, pasaran guna tenaga buruh yang semakin fleksibel serta keperluan terhadap guna tenaga yang semakin meningkat, maka, ia memerlukan tindakan serta komitmen daripada semua pihak terutamanya, Kementerian Sumber Manusia, majikan syarikat, agensi pekerjaan, kesatuan sekerja serta para pekerja sendiri. Undang-undang lapuk yang tidak memihak pekerja seperti Akta Kerja 1955 turut perlu dikaji semula agar ianya menjadi lebih berkesan dan menyeluruh serta meliputi masalah pekerja mutakhir ini termasuklah masalah pengambilan pekerja secara kontrak. Pengambilan pekerja secara kontrak haruslah ditakrifkan semula sebagai satu fasa bersifat sementara bagi majikan memantau kualiti kerja pekerja dan satu fasa bagi pekerja memahami selok belok kerjaya barunya. Ia tidak seharusnya menjadi satu justifikasi oleh majikan untuk mempergunakan pekerja atas tujuan mengaut keuntungan atau kepentingan syarikat semata-mata.

Berbalik pada cerita rakan saya di awal artikel tadi, sewaktu saya hendak membayar harga minuman, beliau dengan cerianya menghalang saya dari berbuat demikian. "Tak payah Jan, hari ni, aku "payung" nescafe kau,hari ni kan aku dah dapat title permanent!"

Harap-harapnya lebih ramailah rakan saya di syarikat kami yang diserap ke status tetap selepas ini!

11 comments:

Amiruddin Azlan said...

negara kita lebih pro syarikat/kapitalis berbanding rakyat/golongan marhaen

the thinker said...

memba esai ini, aku jadi teringat pada lagu yang dinyanyikan Iwan Fals, "Robot Bernyawa".

Lihatlah itu, yang disana. Orang berkumpul bising suaranya. Wajahnya merah, dibakar marah. Sang Dewa Nasib, sedang berduka. Didepan pabrik minta keadilan, hanyalah janji, membumbung tinggi. TUntutan mereka membentur baja. TERUS BEKERJA atau di PHK. Inilah lagu, orang yang tak berdaya. Mencoba mempertanyakan hak nya. Di tuduh, pengacau kerja. Dianggap pahlawan kesiangan, memang berbahaya. Jangan bertanya, jangan bertingkah. Robot bernyawa, teruslah bekerja, sapi perahan di zaman modern. MUlut dikunci, tak boleh bicara.
INilah lagu, orang-orang tabah. HIdup berjajar, menciptakan mimpi indah. Bekerja terus bekerja, mencoba membalik nasib. Ternyata susah..

Di indonesia atu Malaysia, nasib buruh kontrak tak jauh beda.

the thinker said...

Sila kunjung blog aku di http://lupakanlah-waktu.blogspot.com

Riezal said...

Welkam to the club bro :).pekerja kontrak :)

SyaHidah said...

assalamualaikum
nice notes..nway cara saudara menulis bukan seperti saudara dari kolar biru..

mergie said...

sy merupakan salah seorg yg dlm dilema pekerja kontrak..memang btl terjadi apa yg dinyatakan oleh penulis blog ni..bg sy pekerja kontrak perlu disemak blk utk memastikan kebjikan mereka terjmin

imohdrusni said...

lihatlah sudah berapa lama saudara penulis menulis tajuk ruangan ini namun tiada apa yang dibela utk kita pekerja status kontrak (macam darjat penari kabret pun ada.saya adalah antara pekerja kontrak dari satu kontrak ke satu kontrak yang lain.4 syarikat telah saya bekerja selama 5 tahun dengan status ini dengan bekerja mengikut kontrak projek.apa yang dikesalkan penerimaan untuk membeli rumah tidak dilayan dengan status ini.kami juga ada keluarga dan perlukan rumah untuk berteduh tapi tanpa kelulusan bank mana mungkin kami memilikinya.adakah kami akan terus menyewa?sedangkan polisi sekarang rakyat asing pun boleh memiliki hartanah di malaysia jadi merempatlah kami di negara sendiri.pengunguman skim rumah pertama pun tidak dapat membantu kerana syaratnya wajib berstatus tetap.walau gaji kami tidak besar tapi bersyukur mampu menyara keluarga dengan pendapatan kasar tahunan rm20k ke rm30k setahun.adakah perlu kami korbankan kerja ini semata-mata untuk mengambil pekerjaan tetap yang mana pendapatannya kurang dari yang pernah kami dapat contohnya hanya mendapat rm10k setahun hanya ingin memenuhi syarat pinjaman perumahan?bagaimana dengan kos tanggungan kami yang lain?adakah tiada jalan penyelesaian?tiadakah pihak yang hendak membantu?tidak ada kepentingankah kami dalam menjana ekonomi negara?tiada baktikah kami pada negara?sungguh-sungguh kami rasa dipinggirkan.

Bishop T.D Jakes said...

Hello,
Saya Juan Diego, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? mencari lebih banyak kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu. Kami memberikan pinjaman dana kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil, untuk melabur dalam perniagaan pada kadar 2%. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di:
(diegosaintloans@outlook.com)

Ciara Holmes said...

Adakah anda bosan dengan kecewa, mencari bantuan, anda sedang mencari untuk pinjaman sebenar? Nama saya Holmes Ciara. gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman Hotel, tawaran komersial General Mr Daniel Blake, seseorang itu perlu mengemas kini semua keadaan kewangan dalam dunia / syarikat untuk membantu mereka yang berdaftar pinjaman wang pinjaman peribadi, pinjaman, pinjaman pembinaan, faedah yang rendah kredit Kadar pinjaman perniagaan kredit buruk modal dan lain-lain 2%, pinjaman perniagaan dan, memulakan. Kami membiayai projek di tangan dan syarikat / pasangan anda dan saya juga ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka. hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat lanjut: holmesciaraloancompany@gmail.com

Dangote Family said...


Tuan Nyonya
Terutama di seluruh dunia, Anda perlu pinjaman uang antar individu untuk mengatasi kesulitan keuangan akhirnya memecahkan kebuntuan diprovokasi oleh bank, oleh penolakan file aplikasi pinjaman Anda. Kami adalah jaringan ahli keuangan swasta mampu membuat pinjaman untuk jumlah yang Anda butuhkan dan dengan kondisi yang membuat hidup Anda lebih mudah. Kami dapat membantu Anda dalam bidang berikut:
Keuangan *
* Home Loan
* Investasi Pinjaman
* Auto Pinjaman
* Konsolidasi hutang
* Line of Credit
* Kedua Mortgage
* Akuisisi kreditan
Anda terjebak, Bank dilarang dan Anda tidak mendapatkan manfaat dari bank atau Anda lebih baik memiliki sebuah proyek dan membutuhkan pembiayaan, kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, uang untuk berinvestasi pada bisnis. Sementara kami siap melayani anda untuk aplikasi pinjaman pribadi Anda dari € 500 sampai € 10 juta untuk masing-masing tertentu dapat membayar tingkat bunga 1,5%. Kami berada dalam posisi untuk memenuhi peminjam kami dalam waktu 12 jam sejak diterimanya permohonan mereka.
Silahkan hubungi kami untuk lebih jelasnya;
dangotegrouploandepartment@gmail.com

Sandra Donald said...

Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan? Ia mengambil
pinjaman untuk membayar bil-bil anda? Pada masa ini kami tawarkan
pinjaman pendidikan, pinjaman perniagaan, pinjaman rumah, pinjaman pertanian,
pinjaman peribadi, pinjaman kereta, dan lain-lain Jika anda perlu
menyatakan minat anda ke atas pinjaman, supaya kita boleh
menghantar maklumat lanjut kepada anda.
Hubungi kami melalui e-mel: sandradonaldloancompany@gmail.com.
Terima kasih
+1 951 703 6414