Sunday, July 29, 2007

DILEMA PEKERJA KONTRAK

Seperti biasa, saya dan rakan sekerja akan duduk bersama menikmati minum petang setelah selesai bekerja shif pagi pada jam 4 petang. Hari ini teman saya asyik tersenyum gembira setelah menerima surat dari ibu pejabat. Saya cuba mencungkil apa yang tersirat di sebalik raut wajah kegembiraannya. Akhirnya dia membuka cerita, "Aku dah diserapkan ke status pekerja tetap lah", ujarnya sambil menunjukkan surat rasmi yang diterimanya. Teman saya ini sudah bekerja di syarikat melebihi dua tahun. Beliau telah mula bekerja dengan status pekerja kontrak selama setahun dan kemudian, kontraknya diperbaharui setiap tahun.

Kisah teman saya itu hanyalah sebahagian kecil daripada realiti pekerja kontrak di Malaysia. Mengikut kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) Sdr. Omar Osman pada 5 Mac 2007, dianggarkan terdapat 50,000 daripada 1.2 juta pekerja di sektor awam yang berstatus kontrak atau menjawat jawatan sambilan. Bagi sektor swasta pula, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) menganggarkan bahawa terdapat 90% pekerja adalah berstatus kontrak didalam industri pembinaan dan perladangan (tidak dinyatakan secara keseluruhan sektor atau industri). Manakala di syarikat saya bertugas pula, dianggarkan lebih kurang 40% pekerja adalah terdiri dari pekerja kontrak. Kadar statistik tidak rasmi yang dinyatakan tadi amatlah membimbangkan.

Siapakah itu pekerja kontrak? Tidak terdapat definisi khusus bagi menjelaskan maksud pekerja kontrak di dalam Akta mahupun undang-undang bertulis yang lain. Namun, mengikut kamus Oxford, pekerja kontrak ditakrifkan sebagai buruh atau pekerja kontrak dan biasanya merujuk kepada pekerja yang diambil bekerja untuk tugas tertentu bagi suatu tempoh tertentu. Di Negara Dunia Ketiga, istilah ini kadang-kala merujuk kepada suatu sistem yang mana pekerja diambil bekerja oleh orang tengah yang turut dikenali sebagai kontraktor buruh. Kontraktor buruh inilah yang membekalkan tenaga buruh kepada majikan dengan suatu bayaran tertentu. Pekerja ini kebiasaannya terikat kepada kontraktor tersebut menerusi pelbagai mekanisme contohnya kebebasan mereka untuk bergerak turut dipantau oleh kontraktor buruh.

Ada pula yang mendefinisikan pekerja kontrak sebagai seseorang pekerja yang diambil bekerja berlandaskan suatu perjanjian untuk bekerja tetapi pekerja tersebut tidak diupah oleh syarikat yang mana pekerja tersebut melakukan kerja-kerja untuknya. Sebagai contoh, syarikat PLUS Exspresways Berhad telah melantik syarikat Propel Berhad bagi melakukan kerja-kerja pembersihan lebuhraya. Ini bermakna kerja-kerja pembersihan lebuhraya PLUS dilakukan oleh pekerja syarikat Propel Berhad. Ia lebih dikenali sebagai penyumberluaran atau istilah inggerisnya "outsourcing".

Berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya bekerja di sebuah syarikat swasta buat masa ini, istilah pekerja kontrak yang diterimapakai oleh syarikat saya bekerja adalah seseorang yang diambil bekerja dan digaji oleh syarikat, yang mana tempoh perkhidmatannya telah ditetapkan dan akan dinilai berdasarkan tahap serta kemajuan prestasi seseorang pekerja itu. Tempoh perkhidmatan seseorang pekerja kontrak di syarikat ini mungkin akan disambung secara tahunan atau bulanan. Beliau juga berkemungkinan untuk diserap sebagai pekerja tetap atau lebih malang lagi, diberhentikan kerja. Ini semua bergantung sepenuhnya kepada kehendak syarikat dan selagi mana khidmatnya diperlukan oleh syarikat.

Bagi pihak majikan, mereka selalu beralasan bahawa pengambilan pekerja secara kontrak adalah bagus bagi meningkatkan produktiviti dan disiplin seseorang pekerja di syarikat mereka. Ia juga merupakan satu proses saringan bagi melahirkan pekerja yang berkualiti. Selain itu, ia bertujuan untuk menilai tahap prestasi seseorang pekerja samada ia bersesuaian dengan jawatan serta persekitaran kerjanya.

Dari perspektif pekerja pula, raut wajah kegembiraan teman saya tadi secara jelas menggambarkan bahawa status pekerja tetap adalah suatu perkara yang diimpikan oleh setiap pekerja kontrak. Asasnya adalah bertitik tolak dari soal jaminan kerja. Pada tahun 1997, krisis ekonomi telah melanda negara-negara di Asia Tenggara dan negara kita Malaysia adalah tidak terkecuali. Kesan daripada krisis tersebut, banyak syarikat-syarikat serta institusi kewangan telah bergabung (merged) bagi menangani masalah kerugian syarikat serta mengelak dari terpaksa gulung tikar.Sebagai contoh di dalam industri perbankan, Bank Bumiputra Malaysia Berhad (BBMB) dan Bank of Commerce (Malaysia) Berhad (BOCB) telah bergabung dan menjadi Bumiputera Commerce Bank (kini CIMB). Impak dari penggabungan ini adalah, ramai pekerja yang terpaksa dibuang sama ada secara paksa atau sukarela bagi mengecilkan skala tenaga kerja dengan alasan terdapatnya lebihan tenaga kerja di dalam syarikat yang telah bergabung itu. Pastinya, kumpulan pekerja yang mengalami risiko yang lebih tinggi untuk dibuang dalam situasi ini adalah pekerja kontrak berbanding pekerja tetap memandangkan perjanjian pekerjaan mereka yang lebih fleksibel, longgar serta banyak bergantung kepada budi bicara majikan. Lebih malang lagi apabila Mahkamah Perusahaan mengeluarkan ketetapan berhubung kes-kes pemberhentian, iaitu dasar "yang akhir datang akan pergi dulu".

Polisi pengambilan pekerja secara kontrak juga akan melahirkan budaya takut di kalangan pekerja-pekerja kontrak itu sendiri. Ini adalah kerana soal tuntas kerjaya mereka berada di dalam genggaman majikan. Seperti yang diketahui, pihak majikan mempunyai kuasa penuh di dalam menentukan status pengambilan pekerjanya. Justeru, adalah dikhuatiri sekiranya mereka melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh majikan contohnya bergiat cergas di dalam Kesatuan Sekerja, mereka akan mengalami risiko tidak disambungkan kontrak perkhidmatannya.Ini secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada gerakan pekerja dan boleh dianggap sebagai tindakan yang bersifat anti-kesatuan.

Selain soal jaminan kerja, kesulitan pekerja kontrak untuk mengakses kemudahan kewangan atau kredit sepertimana pekerja tetap turut menjadi satu masalah. Sebagai contoh, pekerja kontrak sukar membuat pinjaman peribadi atau perumahan dari pihak bank. Pihak bank secara terang menyatakan bahawa kelayakan para peminjam bagi pinjaman perumahan mestilah berstatus tetap dan membuktikan status ini melalui surat pengesahan jawatan daripada syarikat. Tidak dinafikan bahawa semua pekerja, tanpa mengira tetap atau kontrak, memerlukan bantuan pinjaman kewangan dari pihak bank untuk membeli rumah kediaman yang diimpikan. Status kontrak pekerja dalam hal ini, telah seolah-olah menghalang seseorang individu itu dari menikmati kemudahan paling asas di dalam hidupnya iaitu memiliki sebuah tempat kediaman.

Terdapat juga sebilangan kes di mana berlakunya amalan pilih kasih dan kronisma oleh syarikat di dalam menentukan pekerja yang layak diserapkan ke status tetap. Syarikat mempunyai budi bicara yang luas untuk membuat penentuan ini sehingga kadang-kala, kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada seseorang pekerja kontrak layak diserap ke status tetap bukanlah berlandaskan kualiti kerja yang ditonjolkan tetapi faktor lain yang tidak relevan. Bak kata pepatah, "It's not what you know, but who you know".

Pengambilan pekerja secara kontrak tidak hanya memberi kesan negatif kepada pekerja sahaja, malah ia turut memberi kesan negatif kepada pihak syarikat. Keinginan pekerja kontrak untuk kekal lama di syarikat adalah kurang berbanding pekerja berstatus tetap. Ini kerana mereka merasakan mereka adalah pekerja kelas kedua dan beranggapan bahawa khidmat mereka hanyalah sekadar mengisi kekosongan jawatan memandangkan faedah-faedah yang ditawarkan oleh pihak syarikat adalah kurang berbanding dengan pekerja tetap, walhal skop kerja mereka adalah sama. Senario berpindah-pindah tempat kerja akan berlaku dan syarikat akan kehilangan pekerja yang berpengalaman dan cekap. Ia juga akan meningkatkan kos syarikat bagi memberi latihan dan pendedahan kepada pekerja-pekerja baru. Ia juga akan membantutkan profesionalisme pekerja dan melahirkan tahap pekerja yang kurang berkualiti.

Bila dinilai semula permasalahan pekerja kontrak sepertimana yang dibincangkan di atas, jelas bahawa pihak kesatuan sekerja haruslah memainkan peranan aktif dalam memastikan pihak majikan tidak sewenang-wenangnya mengambil pekerja secara kontrak. Bagi syarikat yang pekerjanya mempunyai kesatuan sekerja, "perjanjian bersama" (CA) haruslah digunakan sebaik-baiknya oleh pihak kesatuan bagi membendung pengambilan pekerja secara kontrak. Pihak kesatuan haruslah meletakkan satu klausa khusus di dalam CA yang menyatakan bahawa pihak majikan tidak boleh mengambil pekerja secara kontrak sesuka hati melainkan atas pilihan pekerja itu sendiri atau setidak-tidaknya mewajibkan syarikat meletakkan satu jangkamasa yang minima untuk seseorang pekerja itu diberi status kontrak sebelum diserapkan ke status tetap.

Di peringkat nasional pula, MTUC haruslah mengesyorkan kepada pihak pemerintah agar Akta Kerja 1955 (Akta 265) dipinda bagi mengehadkan jangkamasa perkhidmatan seseorang pekerja diberi status kontrak serta hak mereka untuk diserapkan ke status tetap. MTUC juga harus menekankan soal kesaksamaan dari segi faedah-faedah yang diterima oleh pekerja tanpa mengikut status jawatan. Tindakan mahkamah terhadap majikan adalah wajib dilaksanakan jika terdapatnya syarikat yang melanggar undang-undang tersebut. Tindakan ini adalah bertujuan bagi melindungi hak-hak pekerja kontrak khususnya pekerja yang tidak boleh diwakili oleh kesatuan. Ini memandangkan pengambilan pekerja kontrak kini bukan hanya tertumpu pada jawatan bukan eksekutif sahaja malahan ia turut berlaku di peringkat pengurusan dan eksekutif.

Isu pekerja kontrak juga merupakan satu isu sejagat. Globalisasi yang diterajui oleh pergerakan syarikat multinasional di seluruh pelusuk dunia bagi mengaut keuntungan, menyaksikan peningkatan drastik jumlah bilangan pekerja kontrak bukan sahaja di Negara Dunia Ketiga bahkan ia berlaku di negara maju. Bagi memudahkan kegiatan ekonomi serta meminimakan kos pengeluaran, ramai pekerja diambil bekerja atas status kontrak agar syarikat-syarikat ini dapat beroperasi dengan lebih fleksibel serta tidak terikat dengan penguatkuasaan undang-undang nasional yang melindungi hak pekerja. Justeru, adalah amat wajar bagi badan antarabangsa seperti International Labour Organisation (ILO) melihat isu pekerja kontrak sebagai satu isu yang semakin kritikal serta menggubal satu konvensyen khas bagi melindungi hak pekerja kontrak. Ini dirasakan satu tindakan yang amat penting memandangkan ILO telahpun menggubal satu konvensyen mengenai isu pekerja sambilan (part-timer) pada tahun 1994 (C175: Part-Time Work Convention, 1994).

Kesimpulannya, isu pekerja kontrak adalah suatu isu pekerja yang harus dipandang serius oleh semua pihak. Ini adalah kerana ianya berkait rapat dengan pelbagai faktor contohnya, arus globalisasi, pasaran guna tenaga buruh yang semakin fleksibel serta keperluan terhadap guna tenaga yang semakin meningkat, maka, ia memerlukan tindakan serta komitmen daripada semua pihak terutamanya, Kementerian Sumber Manusia, majikan syarikat, agensi pekerjaan, kesatuan sekerja serta para pekerja sendiri. Undang-undang lapuk yang tidak memihak pekerja seperti Akta Kerja 1955 turut perlu dikaji semula agar ianya menjadi lebih berkesan dan menyeluruh serta meliputi masalah pekerja mutakhir ini termasuklah masalah pengambilan pekerja secara kontrak. Pengambilan pekerja secara kontrak haruslah ditakrifkan semula sebagai satu fasa bersifat sementara bagi majikan memantau kualiti kerja pekerja dan satu fasa bagi pekerja memahami selok belok kerjaya barunya. Ia tidak seharusnya menjadi satu justifikasi oleh majikan untuk mempergunakan pekerja atas tujuan mengaut keuntungan atau kepentingan syarikat semata-mata.

Berbalik pada cerita rakan saya di awal artikel tadi, sewaktu saya hendak membayar harga minuman, beliau dengan cerianya menghalang saya dari berbuat demikian. "Tak payah Jan, hari ni, aku "payung" nescafe kau,hari ni kan aku dah dapat title permanent!"

Harap-harapnya lebih ramailah rakan saya di syarikat kami yang diserap ke status tetap selepas ini!

15 comments:

Amiruddin Azlan said...

negara kita lebih pro syarikat/kapitalis berbanding rakyat/golongan marhaen

the thinker said...

memba esai ini, aku jadi teringat pada lagu yang dinyanyikan Iwan Fals, "Robot Bernyawa".

Lihatlah itu, yang disana. Orang berkumpul bising suaranya. Wajahnya merah, dibakar marah. Sang Dewa Nasib, sedang berduka. Didepan pabrik minta keadilan, hanyalah janji, membumbung tinggi. TUntutan mereka membentur baja. TERUS BEKERJA atau di PHK. Inilah lagu, orang yang tak berdaya. Mencoba mempertanyakan hak nya. Di tuduh, pengacau kerja. Dianggap pahlawan kesiangan, memang berbahaya. Jangan bertanya, jangan bertingkah. Robot bernyawa, teruslah bekerja, sapi perahan di zaman modern. MUlut dikunci, tak boleh bicara.
INilah lagu, orang-orang tabah. HIdup berjajar, menciptakan mimpi indah. Bekerja terus bekerja, mencoba membalik nasib. Ternyata susah..

Di indonesia atu Malaysia, nasib buruh kontrak tak jauh beda.

the thinker said...

Sila kunjung blog aku di http://lupakanlah-waktu.blogspot.com

Riezal said...

Welkam to the club bro :).pekerja kontrak :)

SyaHidah said...

assalamualaikum
nice notes..nway cara saudara menulis bukan seperti saudara dari kolar biru..

mergie said...

sy merupakan salah seorg yg dlm dilema pekerja kontrak..memang btl terjadi apa yg dinyatakan oleh penulis blog ni..bg sy pekerja kontrak perlu disemak blk utk memastikan kebjikan mereka terjmin

imohdrusni said...

lihatlah sudah berapa lama saudara penulis menulis tajuk ruangan ini namun tiada apa yang dibela utk kita pekerja status kontrak (macam darjat penari kabret pun ada.saya adalah antara pekerja kontrak dari satu kontrak ke satu kontrak yang lain.4 syarikat telah saya bekerja selama 5 tahun dengan status ini dengan bekerja mengikut kontrak projek.apa yang dikesalkan penerimaan untuk membeli rumah tidak dilayan dengan status ini.kami juga ada keluarga dan perlukan rumah untuk berteduh tapi tanpa kelulusan bank mana mungkin kami memilikinya.adakah kami akan terus menyewa?sedangkan polisi sekarang rakyat asing pun boleh memiliki hartanah di malaysia jadi merempatlah kami di negara sendiri.pengunguman skim rumah pertama pun tidak dapat membantu kerana syaratnya wajib berstatus tetap.walau gaji kami tidak besar tapi bersyukur mampu menyara keluarga dengan pendapatan kasar tahunan rm20k ke rm30k setahun.adakah perlu kami korbankan kerja ini semata-mata untuk mengambil pekerjaan tetap yang mana pendapatannya kurang dari yang pernah kami dapat contohnya hanya mendapat rm10k setahun hanya ingin memenuhi syarat pinjaman perumahan?bagaimana dengan kos tanggungan kami yang lain?adakah tiada jalan penyelesaian?tiadakah pihak yang hendak membantu?tidak ada kepentingankah kami dalam menjana ekonomi negara?tiada baktikah kami pada negara?sungguh-sungguh kami rasa dipinggirkan.

Bishop T.D Jakes said...

Hello,
Saya Juan Diego, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? mencari lebih banyak kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu. Kami memberikan pinjaman dana kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil, untuk melabur dalam perniagaan pada kadar 2%. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di:
(diegosaintloans@outlook.com)

Ciara Holmes said...

Adakah anda bosan dengan kecewa, mencari bantuan, anda sedang mencari untuk pinjaman sebenar? Nama saya Holmes Ciara. gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman Hotel, tawaran komersial General Mr Daniel Blake, seseorang itu perlu mengemas kini semua keadaan kewangan dalam dunia / syarikat untuk membantu mereka yang berdaftar pinjaman wang pinjaman peribadi, pinjaman, pinjaman pembinaan, faedah yang rendah kredit Kadar pinjaman perniagaan kredit buruk modal dan lain-lain 2%, pinjaman perniagaan dan, memulakan. Kami membiayai projek di tangan dan syarikat / pasangan anda dan saya juga ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka. hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat lanjut: holmesciaraloancompany@gmail.com

Dangote Family said...


Tuan Nyonya
Terutama di seluruh dunia, Anda perlu pinjaman uang antar individu untuk mengatasi kesulitan keuangan akhirnya memecahkan kebuntuan diprovokasi oleh bank, oleh penolakan file aplikasi pinjaman Anda. Kami adalah jaringan ahli keuangan swasta mampu membuat pinjaman untuk jumlah yang Anda butuhkan dan dengan kondisi yang membuat hidup Anda lebih mudah. Kami dapat membantu Anda dalam bidang berikut:
Keuangan *
* Home Loan
* Investasi Pinjaman
* Auto Pinjaman
* Konsolidasi hutang
* Line of Credit
* Kedua Mortgage
* Akuisisi kreditan
Anda terjebak, Bank dilarang dan Anda tidak mendapatkan manfaat dari bank atau Anda lebih baik memiliki sebuah proyek dan membutuhkan pembiayaan, kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, uang untuk berinvestasi pada bisnis. Sementara kami siap melayani anda untuk aplikasi pinjaman pribadi Anda dari € 500 sampai € 10 juta untuk masing-masing tertentu dapat membayar tingkat bunga 1,5%. Kami berada dalam posisi untuk memenuhi peminjam kami dalam waktu 12 jam sejak diterimanya permohonan mereka.
Silahkan hubungi kami untuk lebih jelasnya;
dangotegrouploandepartment@gmail.com

Sandra Donald said...

Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan? Ia mengambil
pinjaman untuk membayar bil-bil anda? Pada masa ini kami tawarkan
pinjaman pendidikan, pinjaman perniagaan, pinjaman rumah, pinjaman pertanian,
pinjaman peribadi, pinjaman kereta, dan lain-lain Jika anda perlu
menyatakan minat anda ke atas pinjaman, supaya kita boleh
menghantar maklumat lanjut kepada anda.
Hubungi kami melalui e-mel: sandradonaldloancompany@gmail.com.
Terima kasih
+1 951 703 6414

Nurliana Novi said...

Hello,
Saya Nurliana Novi saya ingin berkongsi kerja-kerja yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada bangsaku yang mencari pinjaman di Asia dan bahagian-bahagian lain perkataan, kerana ekonomi tidak baik di beberapa negara.
 Saya kini tinggal di jakarta di Indonesia. Saya adalah seorang janda dengan empat kanak-kanak dan saya telah terperangkap dalam keadaan kewangan yang pada bulan Julai 2016 dan saya perlu membiayai semula dan membayar bil-bil saya
Saya adalah mangsa penipuan pemberi pinjaman 4 kredit, saya hilang begitu banyak wang kerana saya mendapatkan pinjaman dari syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya ditahan oleh rakyat hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan kawan-kawan saya yang saya terangkan keadaan saya dan kemudian memperkenalkan saya kepada syarikat pinjaman yang ELINA JOHNSON LOAN FIRM reliabl.
Bagi orang-orang yang mencari pinjaman? Jadi, anda perlu berhati-hati kerana banyak syarikat-syarikat pinjaman penipuan internet di sini, tetapi mereka masih amat nyata dalam syarikat-syarikat pinjaman palsu.
 Saya mendapat pinjaman saya dari ELINA JOHNSON LOAN FIRM Rp500,000,000 dengan mudah dalam tempoh 24 jam yang saya digunakan, jadi saya memutuskan untuk berkongsi kerja yang baik dari Allah melalui ELINA JOHNSON LOAN FIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat anda jika anda memerlukan pinjaman anda sila hubungi ELINA JOHNSON LOAN FIRM. menghubungi mereka melalui e-mel:. (Elinajohnson22@gmail.com)
Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya di (nurliananovi96@gmail.com) jika anda mendapati sukar atau mahu prosedur untuk mendapatkan pinjaman.

Sulis Susanti said...

Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

Dr Robert West said...

Salam!
Saya adalah Dr Robert West, pemberi pinjaman pinjaman swasta dan pengarah urusan firma pilihan Westrade, sebuah firma berdaftar dan firma kewangan yang diiktiraf dengan laman web rasmi syarikat yang diluluskan di mana kami menawarkan pinjaman peluang masa untuk individu dan organisasi korporat di seluruh dunia. kami adalah organisasi pinjaman pinjaman kewangan yang terkenal di dunia dengan pensijilan perkhidmatan kewangan, berdaftar dan diiktiraf di seluruh dunia, di firma kewangan Opsyen Westrade, kami menyediakan pinjaman kepada mana-mana jenis kepada individu dan badan korporat di mana-mana bahagian dunia dengan mekanisme pemberian pinjaman sistem dalam talian kami di minat yang sangat berpatutan 2% hubungi kami hari ini. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memaklumkan kepada kami bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan bersedia menawarkan pinjaman kepada anda.
hubungi kami hari ini melalui
E-mel: robertwestradefinancefirm@gmail.com
semua yang kami perlukan adalah maklumat anda dalam format di bawah
 
BUTIRAN PEMOHON
1) Nama Penuh:
2) Negara:
3) Alamat:
4) Jantina:
5) Status Perkahwinan:
6) Pekerjaan:
7) Nombor Telefon:
8) Kedudukan semasa di tempat kerja:
9) Pendapatan bulanan:
10) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:
11) Tempoh Pinjaman:
12) Tujuan Pinjaman:
13) Agama:
14) Pernahkah anda memohon sebelum:
15) Nama Facebook:
16) Nombor Whatsapp:
17) Nama Pengguna Instagram:
18) Adakah anda bercakap Bahasa Inggeris:
19) Tarikh lahir:

Apabila anda memohon dengan kami, anda memohon dengan syarikat yang dipercayai yang mengambil berat tentang keperluan kewangan anda. Kami akan menjaga anda melalui keseluruhan proses
Kami akan sentiasa melakukan yang terbaik untuk menentukan apa yang anda selesaikan untuk membayar balik dengan mengambil kira keadaan kewangan Peribadi semasa anda dan kemudian menetapkan jumlah pinjaman anda dengan sewajarnya. hubungi saya melalui
E-mel: robertwestradefinancefirm@gmail.com

Salam
Dr Robert West

Heny Sulistyowati said...

KABAR BAIK !!! KABAR BAIK !!! KABAR BAIK!!!

Nama saya Heny Sulistyowati, dari Jawa Barat di Indonesia, saya adalah seorang Muslim taat yang ingin saya gunakan
Media ini mengingatkan semua orang tentang pinjaman yang berusaha berhati-hati terhadap penipu karena mereka ada dimana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami kerugian finansial secara finansial, dan karena kebutuhan, keputusasaan dan kemiskinan saya, saya dikenai scam oleh beberapa perusahaan pinjaman online. Saya kehilangan harapan tidak sampai seorang teman saya menghubungi saya kepada pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Daniel Mirabel yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 317.000.000 dalam 24 jam tanpa tekanan, mula-mula seperti mimpi bagi saya sampai saya melihat Peringatan dari cicilan pertama saya 2 jam setelah saya melamar. Saya mendorong sesama orang Indonesia yang membutuhkan pinjaman untuk menghubungi IbuMirabel melalui:
mirabeldanielloanfirm@gmail.com
Awas!

Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut via:

Email: henysulistyowati009@gmail.com
Facebook: Heny Sulistyowati
nomor telepon: 081556715166
Hangout: Heny Sulistyowati